Toimintasuunnitelma 2019

SIBELIUS-LUKIO TUKI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Sibelius-lukion tuki ry:n tehtävä on tukea sekä aatteellisesti että käytännön toimilla Sibelius-lukiota erityisesti sen valtakunnallisessa musiikin ja tanssitaiteen erityistehtävässä. Yhdistys on rekisteröity 10.2.2009.

Tuki ry:n keskeinen rooli on toimia koulun yhteistyökumppanina koulun tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä sekä kerätä varoja erilaisiin hankkeisiin.
Tuki ry:n jäsenet ovat aktiivisia huoltajia, jotka haluavat olla mukana tukemassa koulun erityistehtävälukion toimintaa.


1. VUODEN 2019 TOIMINNAN PAINOPISTEET

Sibelius-lukion Tuki ry (SLT) tukee vuonna 2019 aktiivisesti Sibelius-lukion toimintaa tehden yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa sekä lukion henkilökunnan kanssa.

Yhdistyksen kantavana periaatteena ja tavoitteena on tukea laadukkaan ja virikkeellisen toimintaympäristön luomista tasapuolisesti lukion kaikille opiskelijoille. Koska lukiolla on musiikkiin ja tanssitaiteeseen liittyvä erityistehtävä, SLT on apuna musiikki- ja tanssitapahtumien tuotannollisissa tehtävissä.

SLT myöntää avustuksia lukion opiskelijoiden taiteellisten projektien toteuttamiseen sekä pienlaitehankintoihin ja kaluston huoltoon. Yhdistys jakaa opiskelijoille stipendejä sekä tukee oppilaskunnan ja tutor-opiskelijoiden toimintaa.

SLT avustaa koulun eri esiintymisryhmien konserttien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Varainkeruun pääpaino on koulun tapahtumien lipunmyynti. Vuonna 2019 yhdistys pyrkii edelleen kehittämään varainkeruuta etsien uusia tulonlähteitä. Lisäksi yhdistys auttaa Sibelius-lukion tapahtumien tiedotuksessa, varainkeruuseen liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa, kuten laskuttamisessa ja tapahtumien kirjanpidossa.

Vuonna 2019 SLT aktivoi edelleen oppilaiden vanhempia osallistumaan kaikkeen talkootoimintaan sekä SLT:n hallitustyöskentelyyn. Lisäksi yhdistys pyrkii entisestään lisäämään yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa. Erityisesti selvitetään mahdollisuuksia entistä laajempaan yhteistyöhön koulun kuorojen kanssa.

TOIMINTAVUODEN 2019 TAVOITTEITA

● Hallitus hakee uusia tulonlähteitä ja noudattaa aikaisempaa tiukempaa avustuslinjaa, jotta yhdistyksen pitkäaikainen toimintakyky ja oman pääoman taso säilytetään.
● SLT tehostaa yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa ja linjaa tarkemmin Tuki ry:n yhteistyöroolin ja -tehtävät sekä viestii Tuki ry:n erilaisista toimintamahdollisuuksista.
● SLT aloittaa uudet neuvottelut yhteistyön laajentamisesta koulun kuorojen kanssa.


2. TUOTANNOLLISET TEHTÄVÄT

SLT on mukana lukion tapahtumissa järjestämällä niihin tuotannollista apua, kuten markkinointia, lippujen ja ohjelmien myyntiä, järjestyksenvalvontaa, kahvitarjoilua, siivousta, muonitusta ja tavaroiden kuljetusta. SLT koordinoi talkootyötä: tiedottaa tehtävistä ja tapahtumista sekä rekrytoi ja ohjeistaa vapaaehtoisia.

Tuotannon sujuvuus varmistetaan keräämällä järjestelmällisesti tietoa tapahtumien onnistumisesta. SLT:n hallitus käy kokouksissaan kriittisesti läpi jokaisen tilaisuuden järjestelyt sekä kirjaa pöytäkirjoihin hyviä käytäntöjä ja kehittämisen kohteita.

Esimerkkejä konserteista, tilaisuuksista ja hankkeista, joiden tuotannollisissa tehtävissä SLT on mukana vuonna 2019:

● Espan lavan bändikonsertti keväällä (huomattavan paljon esiintyjiä)
● Maratonkonsertti syksyllä (huomattavan paljon esiintyjiä)
● Bändimaraton syksyllä (huomattavan paljon esiintyjiä)
● Joulushow
● Tarvittaessa SLT auttaa myös kuorojen ja lukion muiden harrastusryhmien tilaisuuksissa
● Ohjelmalehtisen julkaisu lukuvuodelle 2019-20 edellisen lukuvuoden tapaan

3. VIESTINTÄ

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostilistojen, sosiaalisen median ja Wilman kautta sekä erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Vanhempia kutsutaan vapaaehtoistehtäviin lukion vanhempainilloissa ja muissa huoltajille järjestetyissä tapaamisissa. Edellisen vuoden tapaan uusien opiskelijoiden vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi vapaaehtoistehtäviin järjestämällä heille syyslukukauden alussa tutustumis- ja tiedotustilaisuus, jossa muun muassa kerätään vapaaehtoistyöstä ja hallitustyöstä kiinnostuneiden yhteystiedot.

SLT kutsuu lukion henkilökuntaa keskusteluun sekä tukee kannanotoillaan sellaisia käytäntöjä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden tarvitseman tuen saatavuutta ja kaikkien opiskelijoiden yhteistä hyvää. Hyvistä käytännöistä ja niiden juurruttamisesta lukion toimintakulttuuriin keskustellaan opettajakunnan, koulun johdon, oppilaskunnan ja oppilaiden vanhempien kanssa. SLT pyrkii varmistamaan, että lukion kaikkien kolmen linjan (musiikki-, tanssi- ja yleislinja) opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua paitsi korkeatasoiseen opetukseen myös monimuotoiseen luovaan harrastustoimintaan lukioaikanaan.

4. AVUSTUKSET JA STIPENDIT

SLT myöntää avustuksia tapauskohtaisesti laitehankintoihin, laitteiden huoltoon ja pianojen viritykseen sekä osittaiseen peruskunnostukseen. SLT kustantaa taideaineiden opettajien ehdotusten pohjalta stipendejä ja Pro Musica- sekä Pro Momentum -tunnustusmitaleja.

Nuorten omaehtoista, monimuotoista harrastustoimintaa lukioaikana tuetaan myöntämällä tapauskohtaisesti raha-avustusta (esim. puvustus). SLT edellyttää avustusta hakevilta opiskelijaryhmiltä osallistumista varainhankintaan. Osallistuminen voi olla esimerkiksi jonkin tapahtuman jälkeistä siivoustyötä tai narikka-palvelua.

5. VARAINHANKINTA

Yhdistys kerää varoja myymällä pääsylippuja tapahtumiin sekä avustamalla muilla tavoin tapahtumien järjestämisessä. Lisäksi SLT kerää varoja myymällä ilmoitustilaa koulun tapahtumissa levitettävään ohjelmalehtiseen, jonka se myös toimittaa ja julkaisee. Ohjelmalehtisen toimitus tehdään yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.

Jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

Julkisia avustuksia haetaan tarpeen mukaan opettajien esityksestä tai hallituksen ehdotuksesta musiikin ja tanssitaiteen opettajien kanssa yhdessä suunnitellen.

6. YHDISTYKSEN HALLINTO JA TALOUDENHOITO

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen, joka pidetään 3.4.2019 Sibelius-lukiolla klo 18:00 alkaen.

Hallitus nimeää tarvitsemansa vastuuhenkilöt ja kokoontuu noin kerran kuussa
kevät- ja syyslukukausien aikana. Kokoukset ovat avoimia muillekin Sibelius-lukion opiskelijoiden huoltajille, ja lisäksi niihin voidaan kutsua lukion henkilökuntaa ja muita asiantuntijoita.

Vuosikokoukseen 3.4.2019 asti hallituksen kokoonpano on: Mika Ahorinta (puheenjohtaja), Tiina Palin-Brummer (varapuheenjohtaja), Sinikka Kontio, Riikka Kannas, Markus Björkqvist, Emil Aarnio, Tia Ristimäki (rahastonhoitaja), Anna Lauttamus-Kauppila, Kati Kallio (sihteeri), ja Erika Karimaa (varajäsen).

Hallitus seuraa huolellisesti yhdistyksen talouden kehitystä ja kirjanpitoa. Maksuliikennettä hoitaa Lassi Marttala.